Všeobecné podmínky používání portálu

Provozovatelem portálu Burza Zemin je Ing. Libor Stodůlka, IČ 71510923, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném pod č.j.: MDOB 24128/2006-Če
Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za pravdivost a správnost údajů, které jsou zadávány registrovanými uživateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody nebo újmy vzniklé v důsledku užívání Burzy Zemin.
Provozovatel neručí za to, že bude funkčnost portálu nepřetržitá a bezchybná.
Provozovatel si vyhrazuje právo smazat nepravdivé či nesmyslné nabídky anebo poptávky zeminy. Opakované vkládání nepravdivých či nesmyslných nabídek (poptávek) je důvodem pro smazání profilu uživatele provozovatelem.
Jakákoliv inzerce na portálu je možná pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele. Vkládání nepovolené inzerce je důvodem pro smazání profilu uživatele provozovatelem.
Uveřejňování informací na portálu nesmí být hanlivé, urážející ani v rozporu s platnou legislativou ČR. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit informace, které nebudou respektovat uvedené podmínky.
Registrace uživatelů na portálu je zdarma. Za vkládání jakýchkoliv informací nenáleží uživateli žádná odměna, pokud se nedohodne s provozovatelem písemně jinak.
Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Burzy Zemin oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Burzy Zemin. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem technicky zasahovat do Burzy Zemin, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat funkčnost Burzy Zemin. Za takovéto jednání může provozovatel požadovat přiměřenou náhradu ztrát způsobených úplnou nebo částečnou nefunkčností portálu Burza Zemin.
Vybraný obsah umístěný na portálu popř. v databázích, které Burza Zemin využívá, loga, či ochranné známky podléhají autorskoprávní ochraně. Jejich šíření či rozmnožování včetně šíření či rozmnožování za pomocí automatizovaných robotů nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu provozovatele není přípustné. Třetí osoby nejsou taktéž oprávněny užívat v obchodním styku bez souhlasu Provozovatele jeho ochranné známky.
Porušení ustanovení z předchozích dvou odrážek může mít za následek vymáhání škody způsobené lidským faktorem, nebo automatizovaným systémem.
Registrovaný uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s legislativou České Republiky, především pak zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto osobní údaje Provozovatel nepředává žádné další osobě, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.
Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých údajů z registrace v databázi Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s užíváním Burzy Zemin na elektronickou adresu Uživatele.
Registrovaný uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně všech ostatních zákonných práv k těmto osobním údajům.
Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 01.09.2014. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných podmínek. Platné Všeobecné podmínky jsou uveřejněny na portálu Burza Zemin.
Veškeré právní vztahy i takové, které nejsou těmito podmínkami upraveny, vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem BurzaZemin.cz se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití portálu BurzaZemin.cz realizován.
Používáním portálu Burza Zemin vyjadřuje uživatel souhlas se zde uvedenými Všeobecnými podmínkami a zároveň se zavazuje k tomu, že se jimi bude řídit a že je bude dodržovat.